(Exam Centers) National Council for Hotel Management JEE

(Exam Centers) National Council for Hotel Management JEE

Exam Centers and Code:

WRITTEN TEST CENTRE CITY CODE WRITTEN TEST CENTRE CITY CODE
AHMEDABAD 51 KOCHI 68
BANGALURU 52 KOLKATA 69
BHOPAL 53 LUCKNOW 70
BHUBANESWAR 54 MADURAI 71
CHANDIGARH 55 MUMBAI 72
CHENNAI 56 NAGPUR 73
DELHI 57 PATNA 74
DEHRADUN 58 PUDUCHERRY 75
GOA 59 PUNE 76
GURDASPUR 60 RAIPUR 77
GUWAHATI 61 SHILLONG 78
GWALIOR 62 SHIMLA 79
HYDERABAD 63 SILIGURI 80
JAMMU 64 SRINAGAR 81
JABALPUR 65 THIRUVANANTHAPURAM 82
JAIPUR 66 VARANASI 83
JAMSHEDPUR 67    

<<Go Back To Main Page